67.3.1. Krav om bestemmende indflydelse som betingelse for ministeriets samtykke til støtte til privat selskab

29-12-1967

Indenrigsministeriet meddelte et byråd samtykke til at overdrage et areal til et aktieselskab, der ønskede at opføre en hal ("Tinghallen") til udstillinger, sportsarrangementer, kongresser mv. Indenrigsministeriet meddelte endvidere byrådet samtykke til, at kommunen påtog sig garanti for forrentning og tilbagebetaling af de lån med undtagelse af realkreditlånene, som selskabet optog til brug for køb af arealet og indretningen af den nævnte kongreshal. Indenrigsministeriet meddelte endelig samtykke til, at kommunen finansierede kommunens andel af aktiekapitalen ved låneoptagelse. 

Ministeriets samtykke til de omhandlede dispositioner var blandt andet betinget af, at kommunen i forbindelse med en eventuel udvidelse af selskabets aktiekapital bevarede aktiemajoriteten i selskabet eller sikrede en ændring af vedtægterne, således at overskud alene kunne udbetales til et af byrådet godkendt formål.

Indenrigsministeriets brev af 29. december 1967 til et byråd
- K., j. nr. 1967/1055-26