69.1.2. Om tidsrummet mellem 1. og 2. behandling af en sag. Om optagelse af sager på dagsordenen.

03-09-1969

En række kommunalbestyrelsesmedlemmer havde klaget til Indenrigsministeriet over, at to dagsordensforslag, om borgmesteren havde modtaget og udsendt 5 dage før kommunalbestyrelsesmødet, ikke blev slettet af dagsordenen, men i stedet ved en flertalsbeslutning blev bibeholdt.

Fremgangsmåden var efter kommunalbestyrelsens opfattelse i overensstemmelse med forretningsordenens § 3, idet denne fortolkedes således, at borgmesteren var pligtig til at optage sager, der i udvalgene er afleveret senest b dage før mødet, men at borgmesteren havde ret til at tage sager med, når de var færdigbehandlet i udvalg, når 5 dages fristen for udsendelse af dagsordenen i øvrigt blev overholdt.

Indenrigsministeriet fandt ikke, at der på det pågældende kommunalbestyrelsesmøde var handlet i strid med § 3 i forretningsordenen for den pågældende kommunalbestyrelse.

Borgmesteren havde endvidere ved kommunalbestyrelsesmødets afslutning tirsdag den 15. april 1969 kl. 23.55 indkaldt til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 17. april 1969 kl. 07.00.

Indenrigsministeriet bemærkede på den givne foranledning, at tidsrummet mellem 1. og 2. behandling af en sag burde være af en sådan længde, at de enkelte medlemmer fik den efter sagens beskaffenhed fornødne tid til at skaffe sig et forsvarligt grundlag for sagens videre forhandling og afgørelse.

Indenrigsministeriet bemærkede endvidere på den givne foranledning, at tidspunktet for møder, herunder ekstraordinære møder, så vidt muligt burde fastsættes således, at det i almindelighed ville være kommunens borgere muligt at overvære møderne.

 

Indenrigsministeriets brev af 3. september 1969,
- k. j. nr. 1969-1-1932.pdf