71.1.4. Om oplæsning af beslutningsprotokollen, inden dørene lukkes

11-08-1971

En borger havde spurgt, om der var noget til hinder for, at der på kommunalbestyrelsens offentlige møde foretoges oplæsning af de i kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol indførte beslutninger, mens der var tilhørere til stede.

Indenrigsministeriet udtalte, at det i normalforretningsordenens § 14, stk. 3, var fastsat, at beslutningsprotokollen ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte var oplæst, skulle underskrives af samtlige medlemmer, der havde deltaget i mødet. Da det endvidere i § 5 b, stk. 1, sidste punktum, i lov nr. 223 af 31. maj 1968 om kommunernes styrelse var fastsat, at sager, der behandledes for lukkede døre, så vidt mulig foretoges sidst, ville det ofte forekomme, at der på det tidspunkt, hvor oplæsningen foretoges, ikke var tilhørere til stede. Der var dog efter Indenrigsministeriets opfattelse intet til hinder for, at en kommunalbestyrelse kunne vedtage, at der, forinden dørene lukkes, skulle ske oplæsning af de i protokollen indførte beslutninger vedrørende sager ,der havde været behandlet i det offentlige møde. Indenrigsministeriet bemærkede herved, at formålet med normalforretningsordenens § 14, stk. 3, ikke var at give offentligheden underretning om kommunalbestyrelsens vedtagelser, men for kommunalbestyrelsens tilstedeværende medlemmer at fastslå indholdet af det indførte, forinden disse medlemmer ved deres underskrift bekræftede, at det indførte var i overensstemmelse med de i mødet trufne vedtagelser.

Indenrigsministeriet tilføjede, at der, såfremt der ikke på kommunalbestyrelsens initiativ i almindelighed blev givet offentligheden meddelelse om de i kommunalbestyrelsens møder trufne beslutninger - med respekt af lovgivningens regler om tavshedspligt - måtte antages at påhvile kommunalbestyrelsen pligt til at imødekomme begæringer om at få oplyst, hvilke konkrete beslutninger der var truffet i de pågældende møder.

Bestemmelsen i § 5 b i lov om kommunernes styrelse blev ophævet ved lov nr. 220 af 5. april 1989. 

Indenrigsministeriets brev af 11. august 1971 til en borger,
- K., j. nr. 1971-1294-0504-1