72.1.1. Om adgang til stedfortræderindkaldelse efter § 15, stk. 1, ved valg af et nyt stående udvalg midt i funktionsperioden

24-04-1972

En kommunalbestyrelse havde midt i funktionsperioden nedsat et stående udvalg, inden Indenrigsministeriet havde stadfæstet kommunens nye styrelsesvedtægt. Et medlem havde klaget over valget af 5 medlemmer til dette udvalg, idet medlemmet havde henvist til, at kun 7 ud af 9 medlemmer af kommunalbestyrelsen havde været til stede på kommunalbestyrelsens møde, hvor medlemmerne blev valgt, og at stedfortræderne for de fraværende medlemmer burde have været indkaldt til at deltage i valget. Kommunalbestyrelsen havde henvist til, at der ikke inden mødets begyndelse eller valgets afholdelse blev rejst anmodning om indkaldelse af stedfortrædere i henhold til § 15, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet udtalte, at bestemmelserne om det omhandlede stående udvalg først trådte i kraft, når udkastet til ny styrelsesvedtægt var stadfæstet af Indenrigsministeriet. Der skulle derfor afholdes nyvalg af medlemmer til udvalget, såfremt blot et enkelt af kommunalbestyrelsens medlemmer forlangte dette. Såfremt kommunalbestyrelsen ønskede, at udvalget inden dette tidspunkt skulle varetage de anliggender, der agtedes henlagt til udvalget, måtte dette forudsætte, at ingen af kommunalbestyrelsens medlemmer protesterede herimod. Udvalget måtte indtil videre ophøre at udøve sine funktioner, såfremt klageren opretholdte sin protest.

Indenrigsministeriet tilføjede, at Indenrigsministeriet i øvrigt var enigt med kommunalbestyrelsen i, at et valg af medlemmer til et stående udvalg ikke var ugyldigt, fordi der ikke havde været indkaldt stedfortrædere for fraværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, når der ikke inden det pågældende møde var fremsat krav om indkaldelse af stedfortrædere af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der var valgt på den pågældende kandidatliste, jf. herved § 15, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Udtalelsen synes at forudsætte, at bestemmelsen i § 15, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse om adgang til stedfortræderindkaldelse ved et medlems forfald på det konstituerende møde analogt fandt anvendelse, når der i periodens løb skulle foretages sådanne valg, som skulle foretages på det konstituerende møde.

Indenrigsministeriets brev af 24. april 1972 til en kommunalbestyrelse,
- K., j. nr. 1972-1201-1504-2