73.1.1. Om valg af et sygemeldt medlem til viceborgmester

10-05-1973

En kommunalbestyrelse havde midt i funktionsperioden valgt en sygemeldt og fratrådt borgmester til viceborgmester i stedet for den tidligere viceborgmester, der i samme møde blev valgt til borgmester.

Indenrigsministeriet udtalte, at § 6, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse alene stillede krav om, at kommunalbestyrelsens valg af viceborgmester skulle ske blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Der var således efter styrelsesloven
principielt intet til hinder for, at kommunalbestyrelsens valg af viceborgmester kunne falde på et medlem, der havde lovligt forfald til det møde, hvor valget fandt sted, ligesom der heller intet var til hinder for, at den pågældendes stedfortræder kunne deltage i valget. Det var naturligvis herved forudsat, at stedfortræderen var lovligt indkaldt til mødet.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at den viceborgmester, som kommunalbestyrelsen havde valgt, ikke kunne fungere som viceborgmester, så længe den pågældendes stedfortræder var midlertidigt indkaldt i henhold til § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets brev af 10. maj 1973 til en kommunaldirektør,
- KK j. nr. 1973-12012-1317-1