73.1.2. Om en kommunalbestyrelses adgang til at genoptage en sag

30-05-1973

Indenrigsministeriet udtalte generelt følgende:

En kommunalbestyrelse kunne i tilfælde, hvor der på dagsordenen for et kommunalbestyrelsesmøde var sat en sag, hvori der tidligere var truffet afgørelse af kommunalbestyrelsen, efter almindelige principper for kommunal sagsbehandling træffe beslutning om, at sagen ikke skulle undergives fornyet realitetsbehandling, medmindre der forelå sådanne nye oplysninger eller ændrede forhold, at der var sket en væsentlig ændring i grundlaget for den oprindeligt trufne beslutning.

Kommunalbestyrelsens afgørelse af et sådant spørgsmål i en given sag måtte ske på grundlag af en konkret vurdering af, hvilken vægt der burde tillægges nye oplysninger eller ændrede forhold i relation til de oplysninger, der havde ligget til grund for den oprindeligt trufne beslutning.

Indenrigsministeriets brev af 30. maj 1973 til en borgmester
- j.nr. 1973/12012/0615-2