74.1.4. Om nedsættelse af udvalg med administrerende beføjelser eller indstillingsret i en magistratskommune

04-09-1974

Indenrigsministeriet kunne ikke godkende, at kommunalbestyrelsen i en magistratskommune nedsatte et administrerende udvalg, der af kommunalbestyrelsen var bemyndiget til selvstændigt at afgøre bestemte sager, idet der ikke burde tillægges andre organer end magistraten administrerende beføjelser.

Indenrigsministeriet kunne heller ikke godkende, at kommunalbestyrelsen i en magistratskommune nedsatte et udvalg, der havde til opgave at behandle og afgive indstillinger til kommunalbestyrelsen i de sager, der skulle forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse. Magistraten ville herved blive frataget sin beføjelse til at behandle og afgive indstilling i sager, der skulle forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse.

Det pågældende udvalg ville herefter kun kunne nedsættes som et fast udvalg i henhold til magistratskommunens styrelsesvedtægt eller som et særligt udvalg i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets brev af 4. september 1974 til en kommunalbestyrelse i en magistratskommune
- 1. k., j. nr. 1973-1200-1426-1