77.1.1. Om gruppens ret til at give afkald på sin udvalgsplads. Om lovligt forfald, herunder som følge af hvervet som folketingsmedlem.

30-11-1977

Indenrigsministeren udtalte i en folketingsbesvarelse bl.a. følgende: 

Efter § 25 i lov om kommunernes styrelse foretoges kommunalbestyrelsens valg af 2 eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser o. lign. som forholdstalsvalg. Fremgangsmåden var nærmere beskrevet i lovens § 24, stk. 3. Det fremgik heraf, at når det antal repræsentanter, der tilkom kommunalbestyrelsens enkelte grupper, var bestemt, skulle grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpegedes til de dem tilfaldne pladser.

Den enkelte gruppe afgjorde således selv, hvilke af dens medlemmer der udpegedes til de enkelte udvalgspladser. Såfremt en gruppe besluttede, at et af dens medlemmer helt eller delvis skulle fritages for udvalgspladser, kunne gruppen besætte de udvalgspladser, der tilkom gruppen, med de øvrige medlemmer af gruppen eller eventuelt give afkald på sin ret til en eller flere udvalgspladser. Adgangen til at give afkald på en udvalgsplads, der var hjemlet i § 24, stk. 3, var dog betinget af, at en anden gruppe var villig til at besætte den pågældende plads. Viser det sig ikke at være tilfældet, var gruppen ikke berettiget til at give afkald på sin udpegelsesret.

Såfremt en gruppe udpegede et medlem til et hverv, havde medlemmet pligt til at overtage det pågældende hverv. Drejede det sig om en udvalgsplads, havde medlemmet herefter mødepligt i udvalget i samme omfang som i kommunalbestyrelsen, dvs. at et medlem kun kunne udeblive fra møderne, hvis den pågældende havde lovligt forfald. Lovligt forfald kunne bl.a. foreligge, når et kommunalbestyrelsesmedlem, der tillige var medlem af Folketinget, på samme tid blev indkaldt til et møde i kommunalbestyrelsen eller et udvalg under denne og til et møde i Folketinget. Imidlertid måtte det lovlige forfald være konkret begrundet. Hvor en hindring var af generel karakter, således at et medlem kun undtagelsesvis eller slet ikke kunne give møde, måtte problemet løses ved, at medlemmet fritoges fra sit medlemshverv efter de derom givne regler i den kommunale valglov eller, såfremt hindringen var af midlertidig karakter, ved indkaldelse af stedfortræderen i overensstemmelse med § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. 

Indenrigsministerens besvarelse den 30. november 1977 af et spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg (KOU bilag 17),
- 1. k., j. nr. 1977/101-115