77.1.2. Om fremgangsmåden for afstemninger ved budgetforslagets 2. behandling

15-09-1977

En borger havde forespurgt, om en kommunalbestyrelses flertal ved budgetforslagets 2. behandling kunne vedtage at stemme hovedkonto for hovedkonto, selvom der til flere konti under samme hovedkonto

var stillet ændringsforslag.

Indenrigsministeriet bemærkede blandt andet, at det i bemærkningerne til forslaget til den seneste lov om ændring af § 38, stk. 2, i den kommunale styrelseslov, jfr. lov nr. 204 af 28. maj 1975, var fremhævet,

at det ikke med ophævelsen af ordene “konto for konto” i den hidtidige lovbestemmelse var tanken at fastsætte ændrede principper for afstemningen om budgetforslaget i kommunalbestyrelsen. Ved 2.behandlingen af de poster, der var optaget på forslaget til årsbudgettet, skulle der således på sædvanlig måde foretages afstemning om fremsatte ændringsforslag til disse, medens foreslåede poster eller bevillinger, hvortil der ikke var fremsat ændringsforslag, ansås for vedtaget uden afstemning.

Et medlem, der ville protestere mod en af borgmesteren foreslået fremgangsmåde vedrørende behandlingen og afstemningen om fremsatte ændringsforslag, måtte fremsætte sin protest, inden behandlingen af borgmesterens forslag var afsluttet.

Indenrigsministeriets brev af 15. september 1977 til en borger,
- 1.k. , j. nr. 1977/12012/1012-3