77.6.2. Om økonomiudvalgets ret til at stille ændringsforslag og ændre det oprindelige budgetforslag

27-05-1977

En procedure, hvorefter det budgetforslag, som økonomiudvalget havde udarbejdet til kommunalbestyrelsens 1. behandling, tillige dannede grundlag for kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning ved 2. behandlingen, var i overensstemmelse med styrelsesloven. Ved denne fremgangsmåde måtte forslag om ændringer til 2. behandlingen, hvad enten forslagene fremkom fra et flertal i økonomiudvalget eller fra kommunalbestyrelsens grupper, stilles og behandles som ændringsforslag til det budgetforslag, der forelå til 1. behandlingen. 

Det tilkom borgmesteren som mødeleder at bestemme, i hvilken orden der skulle stemmes over til 2. behandlingen fremsatte ændringsforslag, og det måtte være muligt for borgmesteren at tilrettelægge afstemningen således, at større dele eller eventuelt samtlige de af økonomiudvalgets flertal stillede ændringsforslag sattes til afstemning under ét, eventuelt således, at de af enkelte grupper stillede ændringsforslag sattes til afstemning forud for afstemningen om de af økonomiudvalgets flertal stillede forslag. Det påhvilede borgmesteren inden afstemningens påbegyndelse at gøre rede for, i hvilken rækkefølge borgmesteren agtede at lade ændringsforslagene komme til afstemning.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse kunne der ikke være betænkeligheder ved, at et ændret budgetforslag, som økonomiudvalget udarbejdede efter kommunalbestyrelsens 1. behandling, dannede grundlag for kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning ved 2. behandlingen. Det var herved en udtrykkelig forudsætning, at der ikke herved skete nogen begrænsning af kommunalbestyrelsesmedlemmernes (mindretallets) ret til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag til budgettet. Det måtte således forudsættes, at kommunalbestyrelsens grupper fik lejlighed til at gøre sig bekendt med indholdet af det reviderede budgetforslag inden den frist, der måtte være foreskrevet for fremsættelse af ændringsforslag. Det burde endvidere klart fremgå af det til 2. behandlingen foreliggende materiale, på hvilke punkter det reviderede budgetforslag adskilte sig fra det til 1. behandlingen forelagte budgetforslag. 

Indenrigsministeriets brev af 27. maj 1977 til Hovedstadsrådet
- j. nr. 1976/12010/1700-1