78.8.1. Annullation af valg af et medlem til økonomiudvalget og som 1. viceborgmester

08-08-1978

Indenrigsministeriet stadfæstede et tilsynsråds afgørelse om annullation af valg af et medlem af kommunalbestyrelsen til økonomiudvalget og som 1. viceborgmester. Ministeriet fandt, at det ville være rigtigst ud fra almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om habilitet at udelukke det pågældende medlem fra disse poster på grund af arten og omfanget af et firmas arbejde for kommunen og medlemmets tilknytning til dette firma. 

Ved Højesterets dom af 18. juni 1981 (U 1981.637 H, kommenteret i U 1982 B, side 2) blev Indenrigsministeriet tilpligtet at anerkende, at valgene var lovlige.

Indenrigsministeriets brev af 8. august 1978 til en kommunalbestyrelse
- 1. k., j. nr. 1977/123/0408-2