79.1.1. Afvisning af forslag om vurdering af et medlems motiver samt af forslag om udenrigspolitik

01-06-1979

Indenrigsministeriet kunne tilslutte sig den opfattelse, at en kommunalbestyrelse måtte kunne udtale, at et kommunalbestyrelsesmedlems handlemåde —hvad enten det pågældende medlem var udvalgsformand, eller dette ikke er tilfældet —havde været i strid med de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler om medlemmernes benyttelse af kommunens administrative hjælpemidler. En kommunalbestyrelse måtte således kunne påtale, at et kommunalbestyrelsesmedlem ikke havde overholdt regler om benyttelse af det kommunale EDB—anlæg eller af kommunens fotokopieringsmaskine. Kommunalbestyrelsen måtte også kunne træffe beslutning om, at uheldige forhold bragtes til ophør, eller fastsætte retningslinjer for den fremtidige brug. I de tilfælde, hvor borgmesteren eller et medlem af kommunalbestyrelsen havde handlet på kommunalbestyrelsens vegne, måtte kommunalbestyrelsen endvidere kunne udtrykke kritik af den pågældendes varetagelse af hvervet.

Derimod måtte Indenrigsministeriet med bestemthed fastholde, at en kommunalbestyrelse ikke kunne stemme for et forslag, der gav udtryk for en vurdering af de motiver, et kommunalbestyrelsesmedlem havde haft i en given situation. Et sådant forslag måtte afvises.

Indenrigsministeriet fremhævede, at det var kommunalbestyrelsens opgave at styre kommunens anliggender, jfr. den kommunale styrelseslovs § 2. Dette indebar, at de sager, der optoges på kommunalbestyrelsens dagsorden, måtte holde sig inden for området af kommunale anliggender. Det var således ikke en kommunalbestyrelses opgave at beskæftige sig med udenrigspolitiske forhold eller at fremkomme med meningstilkendegivelser om forhold, der ikke vedrørte kommunen eller kommunalbestyrelsens beføjelser. Også forslag, der ikke var således udformet, at de kunne danne grundlag for en konkret beslutning inden for kommunalbestyrelsens kompetenceområde, måtte kunne afvises.

Indenrigsministeriets brev af 1. juni 1979 til en borgmester,
- 1. k., j. nr. 1979/1130/0400-8