79.1.2. Om et medlems ret til at få en sag optaget på dagsordenen for kommunalbestyrelsens førstkommende møde

03-05-1979

Folketingets Kommunaludvalg havde stillet indenrigsministeren det spørgsmål, om et flertal i en kommunalbestyrelse kunne beslutte, at såfremt et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde havde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, satte formanden først sagen på dagsordenen på det følgende møde, såfremt sagens oplysninger, herunder udvalgserklæringer, ikke kunne være tilvejebragt til førstkommende møde.

Indenrigsministeren tilkendegav i sin besvarelse af spørgsmålet, at et medlem i henhold til normalforretningsordenens § 3, stk. 1, havde krav på, at borgmesteren satte en sag på dagsordenen for førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, dersom medlem skriftligt indgav anmodning herom senest 8 dage forud for et ordinært møde. Under forudsætning af, at en kommunalbestyrelse havde vedtaget, at en forretningsorden i overensstemmelse med normalforretningsordenen skulle være gældende i kommunen, havde et medlem af kommunalbestyrelsen, når de nævnte betingelser var opfyldt, en egentlig ret til at få en sag optaget på dagsordenen for det førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, og denne ret kunne ikke fratages medlemmet under henvisning til , at sagen, forinden den optoges på dagsordenen, krævede yderligere oplysninger eller lignende.

Indenrigsministeren tilføjede, at en beslutning som den i spørgsmålet omhandlede derfor måtte betragtes som en ændring af forretningsordenens § 3, stk. 1, der kun kunne ske ved vedtagelse i 2 ordinære kommunalbestyrelsesmøder. Det var imidlertid Indenrigsministeriets opfattelse,  at normalforretningsordenens § 3, stk. 1, var udtryk for en almindelig retsgrundsætning, hvorefter et kommunalbestyrelsesmedlem, der rettidigt anmodede herom, havde krav på at få en sag optaget på dagsordenen for kommunalbestyrelsens førstkommende møde. Dette princip måtte anses for en så væsentlig beskyttelse af mindretallet i kommunalbestyrelsen, at det ikke kunne fraviges ved en ændring af forretningsordenen.

Indenrigsministerens besvarelse den 3. maj 1979 af spørgsmål nr. 35 fra Kommunaludvalget (alm. del - bilag 68),
- j. nr. 1979-1013-17