80.1.1. Initiativretten omfatter også sager, der normalt er delegeret til afgørelse i et stående udvalg

04-01-1980

Indenrigsministeriet udtalte, at et udvalgs afgørelse kunne iværksættes straks, selv om den samme sag optoges på kommunalbestyrelsens dagsorden den følgende måned. Kun det enkelte medlem af det pågældende udvalg kunne efter § 23 standse udvalgets afgørelse ved at indbringe udvalgets afgørelse for kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriet udtalte videre, at et medlem af kommunalbestyrelsen kunne forlange enhver sag, der normalt var delegeret til afgørelse i et stående udvalg, optaget på kommunalbestyrelsens dagsorden. Kommunalbestyrelsen var ikke forpligtet til at realitetsbehandle disse sager, medmindre et flertal i kommunalbestyrelsen beslutter at realitetsbehandle sagen. 

Indenrigsministeriets brev af 4. januar 1980 til en kommune,
- 1. k., j. nr. 1980/123/0310-5