80.2a.2. Om kommunalbestyrelsens beslutning om inhabilitet ved passivitet. Om inhabilitet for en pedel ved en anden skole end den, der nedlægges

18-11-1980

En kommunalbestyrelse havde indbragt en af vedkommende tilsynsråd truffet afgørelse om, at et medlem af kommunalbestyrelsen ikke burde have deltaget i kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlæggelse af en bestemt skole i kommunen.

Efter § 14, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse var det kommunalbestyrelsen, der traf beslutning om, hvorvidt et medlem havde en sådan interesse i en sag, at medlemmet var udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Denne bestemmelse indebar, at spørgsmål om et medlems habilitet i en sag måtte forelægges for kommunalbestyrelsen i forbindelse med, at den pågældende sag optoges til behandling i et møde, og at det måtte påhvile borgmesteren at opnå kommunalbestyrelsens afgørelse af habilitetsspørgsmålet, inden forhandlingerne om selve sagen indledtes. Såfremt de i mødet tilstedeværende medlemmer havde været bekendt med det eller de faktiske forhold, der kunne rejse tvivl om et medlems habilitet, måtte spørgsmålet imidlertid efter Indenrigsministeriets opfattelse anses for afgjort uden afstemning, hvis intet medlem havde rejst det.

I den foreliggende sag, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer havde været bekendt med de faktiske forhold, der kunne rejse tvivl om et bestemt medlems habilitet, måtte spørgsmålet herom således anses for afgjort uden afstemning, dvs. det måtte antages, at kommunalbestyrelsen havde anset den pågældende for habil.

I den foreliggende sag var Indenrigsministeriet i øvrigt af den opfattelse, at kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlæggelse af en bestemt skole kun ville have så ringe virkning på det pågældende medlems egen stilling som pedel ved en anden skole i kommunen, at der ikke var grund til at antage, at medlemmet måtte anses for inhabil ved sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriets brev af 18. november 1980 til en kommunalbestyrelse,
- 1.k.,  j. nr. 1980-123-0801-2