80.8.2. Annullation af en beslutning om fortsat udbetaling af et timelønstillæg i strid med en afgørelse truffet af Kommunernes Lønningsnævn

25-03-1980

Kommunernes Lønningsnævn havde truffet afgørelse om, at udbetalingen af et fast timelønstillæg til de ved kommunen beskæftigede arbejdsmænd skulle ophøre den 1. oktober 1978, fra hvilket tidspunkt man skulle overgå til at følge landsoverenskomstens bestemmelser om arbejdsbestemte tillæg. Lønningsnævnet forlængede senere ved afgørelse af 10. november 1978 fristen til den 31. oktober 1978. Afgørelsen afstedkom en arbejdsnedlæggelse, der ophørte, så snart de ansatte arbejdsmænd blev bekendt med, at kommunalbestyrelsen den 17. november 1978 havde truffet beslutning om at fortsætte med udbetalingen af disse tillæg indtil den 1. april 1979.

Tilsynsrådet traf den 15. december 1978 afgørelse om at sætte kommunalbestyrelsens beslutning af 17. november 1978 ud af kraft i medfør af den dagældende bestemmelse i § 61, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Tilsynsrådet pålagde samtidig kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at udbetaling af de uhjemlede timelønstillæg øjeblikkeligt blev standset.

Kommunalbestyrelsen traf herefter den 19. december 1978 beslutning om fortsat udbetaling af de omhandlede timelønstillæg og indbragte den 27. december 1978 sagen for Indenrigsministeriet. 

Indenrigsministeriet udtalte ved brev af 25. marts 1980:

Da der ikke forelå den i lov om kommunernes styrelse § 67 omhandlede godkendelse fra Kommunernes Lønningsnævn til udbetaling af de pågældende tillæg efter den 31. oktober 1978, var Indenrigsministeriet enigt med tilsynsrådet i, at den foretagne udbetaling for perioden efter denne dato var ulovlig. 

Efter de i sagen foreliggende omstændigheder, herunder at kommunalbestyrelsen med viden om lønningsnævnets afgørelse af 10. november 1978 på sit møde den 17. november 1978 besluttede alligevel at fortsætte med at udbetale de nævnte tillæg til den 1. april 1979, stadfæstede Indenrigsministeriets tilsynsrådets afgørelse af 15. december 1978.

Sagen kom herefter til fornyet behandling i tilsynsrådet, for at tilsynsrådet kunne tage stilling til spørgsmålet om eventuelt at gøre personligt, økonomisk ansvar gældende over for flertallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Tilsynsrådet fremsendte ved brev af 5. maj 1980 sagen til Indenrigsministeriet, da et af tilsynsrådets medlemmer havde begæret sagen indbragt til afgørelse af Indenrigsministeriet.

Indenrigsministeriet udtalte herefter ved brev af 8. august 1980:

Indenrigsministeriet pålagde kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at det tab, som kommunekassen havde lidt som følge af den ulovlige udbetaling af det faste timetillæg, blev dækket ind af de for udbetalingen ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Tabet måtte opgøres som differencen mellem det faste timelønstillæg på 85 øre og de arbejdsbestemte tillæg, som i den pågældende periode ville kunne have været udbetalt til de pågældende.

Der ville med Indenrigsministeriets godkendelse kunne aftales en rimelig afdragsordning for de pågældendes tilsvar. I tilfælde af en afdragsordning forbeholdt Indenrigsministeriet sig at stille krav om forrentning af beløbet i afdragstiden.

Indenrigsministeriets brev af 25. marts 1980 til en kommunalbestyrelse
- 1.k., j. nr. 1978-123-0406-4

Indenrigsministeriets brev af 8. august 1980 til en kommunalbestyrelse
- 1.k., j. nr. 1978-123-0406-4