81.1.7. Om tilsendelse af udvalgsdagsordener mv. i magistratsstyrede kommuner

16-07-1981

En kommunalbestyrelse havde stillet Indenrigsministeriet det spørgsmål, om den nye regel i § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, der blev indsat ved lov nr. 629 af 23. december 1980, (nu § 20, stk. 6) umiddelbart fandt anvendelse i magistratsstyrede kommuner.

Efter § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, har det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ret til med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, at modtage dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller, der udsendes til medlemmerne af udvalg, som den pågældende ikke er medlem af, samt efter anmodning i det enkelte tilfælde sagsmateriale i samme omfang som udvalgets medlemmer.

I denne anledning udtalte Indenrigsministeriet, at § 20, stk. 5, efter ministeriets opfattelse ikke kunne finde umiddelbar anvendelse på magistraten i magistratsstyrede kommuner, idet bestemmelsen efter sin ordlyd kun omfatter materiale fra udvalg.

Indenrigsministeriet udtalte videre, at der intet var til hinder for, at kommunalbestyrelsen besluttede at tillægge det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem en ret til - med de begrænsninger, der fulgte af lovgivningens regler om tavshedspligt - at modtage dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller fra magistratens møder samt efter anmodning i det enkelte tilfælde sagsmateriale i samme omfang som magistratens medlemmer. 

En sådan bestemmelse ville også kunne optages i kommunens styrelsesvedtægt.

Efter afgivelsen af dette brev er § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse blevet flyttet til § 20, stk. 6. Dette skete ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.

 

Indenrigsministeriets brev af 16. juli 1981 til en kommunalbestyrelse
- 1.k., j.nr. 1981/123/1426-20