81.2.1. Spørgsmålet om en souschef i kommunens social og sundhedsforvaltning kunne deltage i behandlingen af den sociale udbygningsplan

01-04-1981

Antaget, at souschefen i kommunens social- og sundhedsforvaltning ikke var inhabil, da kommunalbestyrelsen behandlede den sociale udbygningsplan , der ville få virkning for næsten alle kommunens indbyggere, og som tillige anvendes som et instrument for kommunens budgetlægning.

Udtalt, at når en sag af en sådan karakter behandles i byrådet, bør det som forudsætning for at statuere inhabilitet - ud over den omstændighed, at vedkommende byrådsmedlem er ansat i social- og sundhedsforvaltningen - efter en generel vurdering være antageliggjort, at der foreligger en personlig og/eller økonomisk interesse af en sådan art og styrke, at vedkommende ikke bør kunne deltage i byrådets forhandling, fordi offentlighedens tillid til byrådets afgørelser i modsat fald vil kunne lide skade. En kommunalt ansats professionelle interesse i en sag, der forhandles i byrådet, vil ikke i sig selv kunne skabe mistillid til byrådets afgørelser, hvorfor det må bero på en konkret vurdering af omstændighederne i det enkelte tilfælde, om den pågældende måtte kunne anses for inhabil.

Den sociale udbygningsplan blev vedtaget enstemmigt uden afstemning. Den har således ikke i byrådet været omtvistet i en sådan grad, at der er fremstået forskellige opfattelser af, hvorledes den sociale udbygningsplan skulle udformes. Denne omstændighed kan dog i sig selv ikke i almindelighed bevirke en anden vurdering af en inhabilitetssituation, men er på den anden side i den foreliggende sag et moment af en vis - om end mindre afgørende - betydning, idet forholdet i et vist omfang afsvækker den ene af begrundelserne for inhabilitetsreglerne, nemlig hensynet til offentlighedens tillid.

Sagen til forhandling var med andre ord af en sådan generel og omfattende karakter, at der ikke forelå nogen risiko for, at offentlighedens tillid til byrådets afgørelse skulle lide nogen nævneværdig skade, uanset at der forelå en vis ideel eller professionel interesse hos et byrådsmedlem.


Indenrigsministeriets skrivelse af 1. april 1981 til Dronninglund byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1980/1130/1600-8