81.2.5. Spørgsmålet om medlemskab af det sociale udvalg, i hvis fagforvaltning medlemmets ægtefælle er ansat

17-12-1981

Indenrigsministeriet udtalte, at et kommunalbestyrelsesmedlem, hvis ægtefælle var ansat som sekretær for en af forvaltningens behandlergrupper, ikke ville kunne indvælges i det sociale udvalg.

Udtalt, at bestemmelsen i styrelseslovens § 29, stk. 2, der ikke direkte omfatter ægtefæller til personer, der er ansat i kommunens tjeneste, ikke er udtømmende. Afgørelsen begrundet i ønsket om at sikre effektiviteten i udvalgenes tilsyn med den kommunale forvaltning samt i, at medlemskab også i øvrigt vil støde an mod de organisatoriske hensyn, som antages at ligge bag reglen i styrelseslovens § 29, stk. 2.


Indenrigsministeriets skrivelse af 17. december 1981 til Sorø byråd - 1.k.kt. j.nr. 1981/123/0618-6