81.2a.6. Om Inhabilitet for et amtsrådsmedlem, der var ledende overlæge ved afskedigelse af amtssygehusdirektøren

15-10-1981

Et amtsråd havde forespurgt Indenrigsministeriet, om et amtsrådsmedlem, som var ledende overlæge på psykiatrisk afdeling, var inhabil i forbindelse med amtsrådets behandling af spørgsmålet om afskedigelse af amtssygehusdirektøren.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet:

Den omstændighed, at et amtsrådsmedlem er ansat i amtskommunen, udelukker ikke i sig selv det pågældende medlem fra at deltage i en sags behandling. Der må fortsat stilles krav om, at der foreligger en personlig og/eller økonomisk interesse, såfremt medlemmet skal anses for inhabilt.

På det foreliggende grundlag og i lyset af de samarbejdsrelationer, som normalt vil foreligge mellem en ledende overlæge og sygehusadministrationen, må Indenrigsministeriet nærmest være af den opfattelse, at det pågældende amtsrådsmedlem må anses for inhabilt.


Indenrigsministeriets brev af 15. oktober 1981 til et amtsråd
- 1.k.kt., j.nr. 1981/123/1400-16