81.3.1. Lovligheden af at betinge forlængelse af byggefrist af økonomisk modydelse

27-02-1981

Et tilsynsråd havde tilkendegivet, at det var uheldigt, at en kommune havde betinget udskydelse af en byggefrist med et halvt år af en pengeydelse, selv om den alene svarede til de skete stigninger på kommunale grunde siden det oprindelige salg. Efter rådets opfattelse burde kommunen have indskrænket sig til at vurdere, hvorvidt betingelserne for dispensation var opfyldt, og kommunen burde ikke stille sig i den situation, hvor den kunne mistænkes for at varetage økonomiske hensyn i sin dispensationspraksis.

Indenrigsministeriet var enigt med tilsynsrådet i, at byrådet, da byggefristen var overskredet, havde valget mellem at nægte dispensation eller at meddele dispensation uden at gøre den betinget af yderligere økonomiske krav over for køberen. Kommunen kunne således ikke lovligt kræve et beløb svarende til prisforhøjelsen efter salget af grundene betalt af køberen som vilkår for den kommunale tilladelse til forlængelse af fristen for bebyggelse af grunden.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. februar 1981 til et byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1980/1130/1100-4