81.3.4. Et naturgasselskabs (kommunalt fællesskab) adgang til at engagere sig i foranstaltninger, der tilskynder forbrugerne til at søge tilslutning til naturgasnettet

08-12-1981

Udtalt, at det ikke ud fra kommunalretlige synspunkter kan antages, at et selskab i princippet er afskåret fra at engagere sig i foranstaltninger, der tilskynder forbrugerne til at søge tilslutning til naturgasnettet.

Om tilskyndelsen - formidling af naturgasforbrugende komponenter til forbrugerne og tilvejebringelse af en finansieringsordning for sådanne komponenter, installationsudgifter og tilslutningsafgift - herefter kunne anses for lovlig, måtte bero på monopollovgivningen, lov om banker og sparekasser samt lov om visse kreditinstitutter, idet selskabet ud fra kommunalretlige synspunkter lovligt måtte kunne medvirke til at skaffe gasaftagerne de størst mulige mængderabatter ved at formidle levering fra den rabatgivende producent til den udførende installatør, og som et led i den gensidigt bebyrdende aftale om formidling og rabat eventuelt indestå for, at producenten får sin betaling.

Udtalelsen bryder med hidtidig praksis i fjernvarmesager; se side 10 og 27 i ”Fjernvarmens økonomiske og juridiske problemer”, rapport nr. 51 fra Statens Byggeforskningsinstitut, 2. udg., 1971, ISBN 87 563 00360.


Indenrigsministeriets skrivelse af 8. december 1981 til et selskab

- 1.k.kt. j.nr. 1981/1090-9