81.6.1. Om kommunalbestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Om behandlingen af revisionens bemærkninger i økonomiudvalg og tillige den pågældende kommunale myndighed. Kalkulatoriske bevillinger.

31-03-1981

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 45 afgiver kommunalbestyrelsen regnskabet til
revisionen. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt
økonomiudvalget og – for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår
den forvaltning, der hører under økonomiudvalget – tillige den pågældende
kommunale myndighed til besvarelse, træffer kommunalbestyrelsen i et møde
afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger.


Hensigten med denne bestemmelse er bl.a. at sikre, at den samlede
kommunalbestyrelse tager stilling til revisionens bemærkninger, og at offentligheden
orienteres om revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens stillingtagen
hertil.


Indenrigsministeriet fandt det rettest, om amtsrådet i et møde havde haft lejlighed til
at tage stilling til de foranstaltninger m.v., som de enkelte beretninger med revisionens
bemærkninger havde givet anledning til.


Indenrigsministeriet bemærkede endvidere, at samtlige antegninger i
revisionsberetningen burde kommenteres af den pågældende kommunale myndighed,
således at amtsrådet kunne træffe sin afgørelse på grundlag af disse bemærkninger.


Med hensyn til revisionens antegning under pkt. 3.7. Udgifter til sygesikring, i den
afsluttende årsberetning om, at der burde være søgt tillægsbevilling til overskridelsen
af bevillingen og under henvisning til amtsrådets afgørelse vedrørende denne
antegning bemærkede Indenrigsministeriet, at udgifter til sygesikring efter
ministeriets opfattelse måtte anses for en kalkulatorisk udgift. Mer- eller
mindreudgifter vedrørende sådanne udgiftsposter anses (fortsat) for at kunne afholdes
uden tillægsbevilling.

Indenrigsministeriets skrivelse af 31. marts 1981 til et amtsråd, - 1.k., j.nr. 1980/121/1600-3