81.6.2. Om kommunalbestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Om behandlingen af revisionens bemærkninger. Om efterfølgende godkendelser af bevillingsoverskridelser.

03-07-1981

1. Efter den kommunale styrelseslovs § 45, stk. 2, afgiver kommunalbestyrelsen
regnskabet til revision. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt
økonomiudvalget og – for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår
den forvaltning, der hører under økonomiudvalget – tillige den pågældende
kommunale myndighed til besvarelse, træffer kommunalbestyrelsen i et møde
afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger.


Hensigten med denne bestemmelse er bl.a. at sikre, at den samlede
kommunalbestyrelse (det samlede amtsråd) tager stilling til revisionens
bemærkninger, og at offentligheden orienteres om revisionens bemærkninger og
kommunalbestyrelsens (amtsrådets) stillingtagen dertil.


Det fulgte således af den kommunale styrelseslovs § 45, stk. 2, at amtsrådet ikke til
økonomiudvalget kunne delegere forpligtelsen til i et møde at træffe afgørelser med
hensyn til revisionens bemærkninger. Endvidere burde samtlige antegninger i
revisionsbemærkningen kommenteres af den pågældende kommunale myndighed,
således at amtsrådet traf sin afgørelse på grundlag af disse bemærkninger.
En bemærkning om, at revisionens antegning var taget ”til efterretning”, var efter
Indenrigsministeriets opfattelse ikke hensigtsmæssig, idet den ikke sikkert angav,
hvad amtsrådet besluttede, eller forvaltningen havde foretaget sig i anledning af
antegningen.


2. Efter den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, må foranstaltninger, der vil medføre
indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af
årsbudgettet, ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne
bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende
forskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående
bevilling, men bevilling må da indhentes snarest.


Indenrigsministeriet udtalte, at det endvidere antages, at overskridelser, der klart er
kalkulatoriske, kan berigtiges i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.


I denne anledning meddelte ministeriet, at det fulgte af den kommunale styrelseslovs §
40, stk. 2, at enhver udgift eller indtægt, som ikke havde hjemmel i det vedtagne
årsbudget, forinden udgiftens afholdelse skulle forelægges for amtsrådet med de
ovenfor nævnte 2 undtagelser. En efterfølgende godkendelse i form af en bemærkning
til regnskabet er således ikke tilstrækkelig, medmindre det drejer sig om en ubetydelig
bevillingsoverskridelse.

 

Indenrigsministeriets skrivelse til et amtsråd af 3. juli 1981, 1.k., j.nr. 1980/121/1300-4