81.8.4. Om, hvorvidt tilsynet skulle pålægge økonomiudvalgsmedlemmer erstatningsansvar ved afskrivning af en forpagtningsafgift

22-05-1981

Et tilsynsråd havde pålagt en kommunalbestyrelse at foranledige, at et beløb på 10 pct. af 44.299,66 kr. blev indbetalt til kommunekassen af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der var ansvarlige for økonomiudvalgets beslutning om at afskrive en ellers forfalden forpagtningsafgift, som forpagteren af en kommunal ejendom skyldte kommunen.

Kommunalbestyrelsen indbragte sagen for Indenrigsministeriet.

Indenrigsministeriet var enigt med tilsynsrådet i, at der ved den måde, hvorpå forpagtningsforholdet af en kommunal ejendom var blevet administreret, var blevet påført kommunekassen et tab. Indenrigsministeriet var desuden enigt i, at det var økonomiudvalget, som administrerede kommunens forpagtningsforhold, der var ansvarligt for det opståede tab.

Sagens oplysninger og det hændelsesforløb, som kan fastlægges herudfra, gav Indenrigsministeriet grundlag for at antage, at økonomiudvalget ikke havde sikret sig det fornødne beslutningsgrundlag, før økonomiudvalget traf sine beslutninger vedrørende det omhandlede forpagtningsforhold, samt at økonomiudvalget ikke løbende havde ført et forsvarligt tilsyn med forvaltningens dispositioner i denne henseende med henblik på at sikre sig, at kommunekassen ikke havde lidt tab.

Indenrigsministeriet kunne tilslutte sig den af tilsynsrådet udtrykte opfattelse, hvorefter det næppe ville være muligt at søge kommunekassens tab inddrevet hos forpagteren.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse var det tillige tvivlsomt, om kommunekassens tab i den foreliggende situation ville kunne opnås dækket ved et erstatningssøgsmål mod de for beslutningen ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ministeriet havde i denne forbindelse lagt vægt på, at borgmesterkontorets notat til brug for økonomiudvalgets møde var således udformet, at det ikke kunne udelukkes, at økonomiudvalgsmedlemmerne havde fået det fejlagtige indtryk, at der var tale om at afskrive et tilgodehavende, som man ikke med rimelighed kunne kræve betalt af forpagteren, fordi det var opstået ved en utilsigtet kontraktsformulering, eller som man i hvert fald som et led i genforhandling af forpagtningsaftalen og dennes betalingsterminer med rette kunne have givet afkald på.

Indenrigsministeriet havde afvejet disse konkrete forhold over for det almindelige krav til kommunalbestyrelser/udvalg samt de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer i øvrigt om at sikre sig, at de sager, hvori der træffes beslutning, var fyldestgørende oplyst, forinden beslutning blev truffet.

Under de foreliggende omstændigheder, herunder især tvivlen om tilstedeværelsen af et erstatningsretligt ansvar, fandt Indenrigsministeriet ikke, at det ville være rimeligt at fastholde tilsynsrådets pålæg om at gøre de på mødet tilstedeværende økonomiudvalgsmedlemmer personligt økonomisk ansvarlige for konsekvensen af beslutningen på mødet. Der syntes herefter heller ikke anledning til at overveje, om kommunalbestyrelsen gennem sit manglende tilsyn med, hvorledes kommunens forpagtningsforhold blev administreret, har pådraget sig et økonomisk medansvar for det påførte tab.

Indenrigsministeriet ophævede herefter tilsynsrådets pålæg.


Indenrigsministeriets brev af 22. maj 1981 til en kommunalbestyrelse
- 1.k., j.nr. 1979/1130/0400-14