82.1.10. Fremgangsmåden i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen i en kommunalbestyrelses valgperiode

13-08-1982

Udtalt, at der, hvis der i en kommunalbestyrelses valgperiode ved vedtægtsændring oprettes eller nedlægges stående udvalg, sker en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til kommunalbestyrelsens stående udvalg, at der skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ved den fornyede konstituering være adgang til om ønsket at anmelde en ny gruppedeling. Der er således ikke mere tale om det samme valg, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Det tilkommer en valggruppe selv at afgøre, hvilket af dens medlemmer der skal udpeges til en bestemt udvalgsplads. Hvis gruppen ikke selv er i stand til at tilvejebringe et resultat inden en frist, der kan fastsættes af kommunalbestyrelsen, må kommunalbestyrelsen kunne tage initiativ til lodtrækning mellem gruppens medlemmer. Om fornødent vil udpegelsen til en bestemt udvalgsplads kunne foretages ved stemmeflerhed blandt gruppens medlemmer.

Der er intet til hinder for, at en gruppe, når den udøver udpegelsesretten, kan overlade en eller flere af de pladser, der tilkommer valggruppen, til medlemmer af kommunalbestyrelsen uden for valggruppen, hvis dette medlem/disse medlemmer er villige til at modtage valg.

 

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. august 1982 til en kommunes borgmesterkontor
- 1.k.kt., j.nr. 1982/123/0310-14 

Indenrigsministeriets skrivelse af 2. september 1982 til et byråd
- 1.k.kt., j.nr. 1982/123/0310-14