82.1.11. Kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at aflægge besøg på kommunale institutioner

16-11-1982

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem som led i en kommunalbestyrelses pligt til at føre tilsyn med kommunens institutioner har ret til at aflægge besøg på de institutioner m.v., der hører under et udvalgs forvaltningsområde, også selv om kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke måtte være medlem af vedkommende udvalg.

Der kan fastsættes nærmere regler for, hvorledes sådanne besøg gennemføres. Det kan herunder bestemmes, at borgmesteren skal underrettes, forinden besøget gennemføres, og at også lederen af vedkommende institution kan fastsætte regler for besøgets gennemførelse. Det kan endvidere bestemmes, at borgmesteren og vedkommende udvalgsformand eller i hvert fald institutionslederen kan forlange at ledsage medlemmet under besøget. Medlemmet kan endvidere forlange på egen hånd at tale med eventuelle klienter på institutionen, medmindre de pågældende tilkendegiver, at de ikke ønsker at tale med medlemmet.

Det kan endelig bestemmes, at vedkommende institutionsleder skal underrette det stående udvalg om besøget og de drøftelser m.v., der måtte være foregået under dette.


Indenrigsministeriets skrivelse af 16. november 1982 til socialministeriet
- 1. k.kt. j.nr. 1981/123/1422-7