82.1.16. Efterretningssager m.m.

23-12-1982

Udtalt, at sager, der forelægges til orientering, til efterretning eller som meddelelser fra formanden eller lignende på et eventuelt dagsordensudkast ikke skal figurere som en egentlig "sag", men højst angives som ”Meddelelser fra formanden" eller lignende. Der kan på mødet fremsættes uddybende bemærkninger og spørgsmål, men egentlig forhandling kan ikke finde sted, og der kan ikke træffes beslutning, medmindre alle mødedeltagerne er enige herom. I så tilfælde optages den pågældende sag til forhandling som en sag uden for dagsordenen og behandles herefter i øvrigt som en almindelig dagsordenssag.

Endvidere udtalt, at såfremt et medlem ønsker, at der skal finde en egentlig forhandling sted med henblik på, at der træffes beslutning, og der ikke er enighed om at tage sagen op uden for dagsordenen, må medlemmet anmode om at få sat sagen på dagsordenen for et kommende møde.

Endelig udtalt, at der som dokumentation for, at underretning er givet, bør ske en notering i beslutningsprotokollen, men således at der under ”Beslutning” intet anføres eller anføres et udtryk, som blot er en ”kvittering” for de givne oplysninger uden kommentarer til disse.


Indenrigsministeriets skrivelse af 23. december 1982 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1982/123/0700-12