82.1.17. Om kommunalbestyrelsens adgang til at afgøre, hvilke oplysninger der skal være til stede, og om medlemmets reaktion heroverfor

05-01-1982

Indenrigsministeriet udtalte til et medlem af borgerrepræsentationen blandt andet, at det er borgerrepræsentationen, der afgør, hvilke oplysninger der skal være til stede, for at der kan træffes beslutning i en sag. Det er dog en kommunalretlig grundsætning, at en sag skal være således oplyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag. Hvis et medlem mener, at det foreliggende materiale er åbenbart utilstrækkeligt som beslutningsgrundlag, må medlemmet anmode om at få tilført beslutningsprotokollen en bemærkning herom, samt undlade at stemme for den pågældende beslutning .

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. januar 1982 til medlem af borgerrepræsentationen
- 1.k.kt., j.nr. 1981/123/0100-115