82.1.4. Kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at gennemse akter (samt udbetalingsbilag) i den kommunale administration

10-03-1982

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, uanset at der ikke påhviler et enkelt medlem nogen pligt til selvstændigt at tage et tilsynsinitiativ med hensyn til kontrol af udgiftsbilag for at befri sig for et juridisk ansvar for stedfundne udbetalinger, dog, såfremt vedkommende er blevet opmærksom på eller har formodning om, at der foreligger forhold, som han mener er utilfredsstillende eller ikke i overensstemmelse med givne retningslinier for sagernes ekspedition, er forpligtet til at henlede borgmesterens opmærksomhed herpå. Det pågældende medlem vil ved passivitet i givet fald eventuelt kunne pådrage sig et erstatningsansvar.

Medlemmet vil også ved henvendelse til borgmesteren kunne begære adgang til at gennemse de udbetalingsbilag, hvis rigtighed han drager i tvivl.

Om det mere principielle spørgsmål om kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til sagsakter udtalt:

Uanset, at det enkelte medlem af en kommunalbestyrelse således i almindelighed ikke har nogen pligt til at foretage selvstændige initiativer for at befri dig for et juridisk ansvar, må det antages, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har adgang til efter anmodning at gennemse materiale, der måtte foreligge i forvaltningen, da kommunalbestyrelsen har det overordnede politiske ansvar for den kommunale forvaltnings arbejde.

Adgangen til at gennemse materialet i forvaltningen er dog undergivet visse begrænsninger, og anmodning om gennemsyn må rettes til borgmesteren.


Indenrigsministeriets skrivelse af 10. marts 1982 til et byrådsmedlem- 1.k.kt. j.nr. 1980/1130/1400-9