82.1.6. Kommuneplanlægningens vedtægtsmæssige behandling

16-03-1982

Udtalt, at da en kommuneplan i sig selv er en samordnende plan, følger det af den kommunale styrelseslovs § 18, stk. 4, at det må være økonomiudvalget, der over for kommunalbestyrelsen har ansvaret for det samlede indhold af kommuneplan forslaget og for den overordnede tilrettelæggelse af det arbejde, der fører frem til planforslaget. Normalstyrelsesvedtægtens § 10, stk. 4, er derfor for så vidt ufravigelig.

Hvis en kommune ønsker at give et stående udvalg opgaver med hensyn til udarbejdelse af kommuneplanforslaget, må en vedtægtsbestemmelse udformes under hensyn hertil.

Tillige udtalt, at den politiske fordeling af sagsområderne mellem de forskellige udvalg ikke nødvendigvis indebærer en tilsvarende opdeling på administrativt, plan, selv om det ofte vil være tilfældet. Forslaget til kommuneplan kan således udmærket udarbejdes af f.eks. teknisk forvaltnings personale, herunder medarbejdere, der er ansat specielt med henblik på planlægningsarbejde, hvad enten opgaverne med at udarbejde selve kommuneplanforslaget er henlagt til økonomiudvalget eller til et
stående udvalg.


Indenrigsministeriets skrivelser af 16. marts 1982 til Foreningen af byplanlæggere og Danske Arkitekters Landsforbund
- 1. k.kt. j.nr. 1981/1013 45 og 1981/1013-47