82.3.2. Kommunalt køb af erhvervsejendom på tvangsauktion

14-05-1982

Udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse i almindelighed vil være et lovligt kommunalt formål at søge at afværge et tab for kommunens kasse, og at det derfor også er lovligt, at en kommune overtager en fast ejendom som ufyldestgjort panthaver på tvangsauktion. Kommunen må da efter auktionen tage de nødvendige skridt til på bedst mulig måde at afhænde ejendommen.


Indenrigsministeriets skrivelse af 14. maj 1982 til tilsynsrådet for et amt - 3.k.kt. j.nr. 1982/123/1601-1 – omjournaliseret til 3. k.kt. j.nr. 1982/102-141