82.4.1. Et byråds udpegning af andre end byrådsmedlemmer til et fællesskabs repræsentantskab

24-03-1982

Over for et byråd tilkendegivet, at der i tilfælde, hvor et fællesskabs vedtægter ikke indeholder hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan udpege personer, der ikke er medlemmer af denne, til at repræsentere sig i repræsentantskabet, ikke består mulighed for at foretage en sådan udpegning.

Endvidere udtalt, at såfremt der måtte foreligge tilfælde, hvor der desuagtet er udpeget ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen til et fællesskabsorgan, må sådanne medlemmer efter Indenrigsministeriets opfattelse være underkastet samme instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsen som dennes medlemmer.

Endelig anført, hvorledes den pågældende kan friholde sig for ansvar for kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorledes han skal stemme.

Indenrigsministeriets skrivelse af 24. marts 1982 til Århus byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1981/130/4-1