82.6.3. Om et stående udvalgs bemærkning om, at revisionens bemærkninger til årsregnskabet var taget til efterretning, eller at man havde noteret sig revisionens bemærkninger

04-06-1982

Det fremgik af sagen, at et amtsråds undervisnings- og kulturudvalg havde noteret sig revisionens bemærkninger til årsregnskabet for 1980, men intet om, hvilke beslutninger der var taget i anledning af revisionsberetningen. Indenrigsministeriet anmodede derfor amtsrådet i henhold til § 45, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse at træffe beslutning angående de pågældende revisionsbemærkninger.

Indenrigsministeriet henledte i øvrigt opmærksomheden på, at ministeriet i forbindelse med revisionsberetningen for 1979 havde meddelt, at en bemærkning om, at revisionens antegnelse var taget ”til efterretning” ikke ansås for hensigtsmæssig, da den ikke sikkert angav, hvad der var besluttet, der måtte blive foretaget i anledning af antegnelsen. Med den nye formulering, at man havde noteret sig bemærkningerne, forekom det endnu mere usikkert, hvad der var besluttet, eller om der var besluttet noget.

Indenrigsministeriets brev af 4. juni 1982 til et amtsråd
- 3.k., j.nr. 1982/121/1300-5