83.1.10. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til efter bestemmelsen i § 20, stk. 5, at få tilsendt nærmere materiale finder anvendelse på arbejdsgrupper

14-09-1983

Udtalt, at bestemmelsen i § 20, stk. 5, må antages kun at finde anvendelse på egentlige udvalg, d.v.s. økonomiudvalget og de stående udvalg. Et byrådsmedlem må dog - når en arbejdsgruppes indstilling er afgivet til vedkommende stående udvalg, henholdsvis økonomiudvalget - over for dette udvalg kunne gøre sin ret til tilsendelse af det i § 20, stk. 5, nævnte materiale gældende, herunder at få tilsendt det af arbejdsgruppen producerede sagsmateriale.

Endvidere givet en redegørelse for de nærmere betingelser, hvorunder det pågældende byrådsmedlem kan gøre sin ret gældende, jfr. resumésamlingen 1982.1.3.

Ved skrivelse af 8. februar 1985, j.nr. 1983/1072/1404-1, resumédatabasen 85.1.9., har Indenrigsministeriet fastholdt denne retsopfattelse.


Indenrigsministeriets skrivelse af 14. september 1983 til Grenaa byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1983/1072/1404-
1