83.1.15. Om underskrivelsen af beslutningsprotokollen

04-02-1983

Et amtsrådsmedlem havde rettet henvendelse til Indenrigsministeriet vedrørende protokolleringen af amtsrådets behandling af en sag om valg af medlemmer til amtsprogramrådet.

Det fremgik af sagen, at amtsrådsmedlemmet havde fået sit forslag vedtaget om, at der ud over de 5 medlemmer, der var udpeget ved amtsrådets konstituerende møde, skulle vælges 15 og ikke 13 medlemmer af amtsprogramrådet, hvorfor der opstod spørgsmål om valg af de manglende medlemmer til amtsprogramrådet.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse kunne det ikke kritiseres, at amtsborgmesteren på et møde i amtsrådet havde afbrudt amtsrådets møde for at søge spørgsmålet om valg af de manglende medlemmer til amtsprogramrådet afklaret.

Indenrigsministeriet var enigt med klageren i, at såvel den første afstemning om udsættelse som afbrydelsen af mødet burde have fremgået af amtsrådets beslutningsprotokol, hvilket imidlertid var erkendt af amtsborgmesteren. Indenrigsministeriet fandt derfor ikke grundlag for at foretage videre vedrørende dette spørgsmål.

Indenrigsministeriet bemærkede, at et amtsrådsmedlems underskrift under beslutningsprotokollen tjener som medlemmets vedståelse af, at det pågældende medlem har deltaget i amtsrådsmødet, og at det indførte er i overensstemmelse med det faktisk passerede. Hvis et medlem mener, at protokollens indhold i så henseende er urigtigt, er medlemmet ikke alene berettiget, men også forpligtet til i forbindelse med sin underskrift at tage forbehold med hensyn til det punkt, hvor medlemmet mener, at protokollens indhold er urigtigt, Skulle et medlems indsigelse medføre en berigtigelse af protokollen, skal dette altid ske som en efterfølgende ændring ved en tilføjelse i protokollen.

Indenrigsministeriets brev af 4. februar 1983 til et amtsrådsmedlem
- 1.k. , j.nr. 1982/123/0600-8