83.1.13. Om borgmesterens indgrebsret over for et udvalgs enstemmige beslutninger.

25-10-1983

Indenrigsministeriet udtalte, at ministeriet på det foreliggende grundlag var af den opfattelse, at borgmesteren i medfør af § 31 a, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse er berettiget til på hvilket som helst tidspunkt fra sagens opståen til den eventuelle beslutnings udførelse at standse behandlingen og skriftligt pålægge vedkommende udvalg at indbringe sagen for kommunalbestyrelsen.

Den omstændighed, at et udvalgs beslutning er enstemmig, fratager ikke borgmesteren denne lovbestemte ret.


Indenrigsministeriets brev af 25. oktober 1983 til en borgmester
- 1. k., j.nr. 1983/1071/0310-1