83.1.5. Medlemmers adgang til sagsindsigt i den kommunale forvaltning

04-02-1983

Udtalt at et kommunalbestyrelsesmedlems adgang til sagsindsigt, uanset at en sådan adgang er en videregående ret end retten til aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, dog af reale grunde må forudsætte, at sagsindsigtens genstand kan kræves afgrænset efter principper svarende til reglen i § 1, stk. 2, i lov om offentlighed i forvaltningen.

Kravet om en sådan afgrænsning (konkretisering) kunne efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke anses for opfyldt ved, at et medlem anmoder om at få adgang til at gennemse alle sager af en bestemt art, eller alle sager, der er blevet journaliseret i en bestemt periode.

Under hensyn til at den pågældende havde fået tilsendt en af forvaltningen udarbejdet oversigt, der belyste hvorledes den amtskommunale visitation af specialundervisning efter folkeskolelovens § 19, stk. 2, for det kommende skoleår var forløbet, og hvori samtlige sager omfattet af visitationen var anført i grupper, fandt Indenrigsministeriet, at der herved var sket den fornødne konkretisering for så vidt angår sagsindsigtens genstand. Det pågældende medlem havde derfor krav på at gennemse de i oversigten nævnte sager.

I øvrigt bemærket, at medlemmet efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke havde krav på, at den nævnte oversigt blev udarbejdet i forvaltningen og tilsendt ham, idet det tilkommer en kommunalbestyrelses (eller et udvalgs) flertal at afgøre, om der af forvaltningen til brug for et medlem skal udarbejdes en redegørelse for kommunalbestyrelsens eller vedkommende udvalgs administration af et givet område.

Indenrigsministeriets skrivelse af 4. februar 1983 til et amtsrådsmedlem
- 1.k.kt. j.nr. 1982/123/1000-11