83.1.8. Om forståelsen af udtrykket ”forventet tidsrum af mindst en måned” i styrelseslovens § 15, stk. 2

08-06-1983

Udtalt, at hensigten med bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2, efter Indenrigsministeriets opfattelse er at forhindre, at kommunalbestyrelsen i en længere periode ikke er fuldtallig. Såfremt et medlems forfald kan forudses at ville blive af længere varighed (en måned eller derover), skal stedfortræderen derfor indkaldes.

Under hensyn til formålet med bestemmelsen måtte Indenrigsministeriet være mest tilbøjeligt til at mene, at indkaldelse af stedfortræderen skal foretages af borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne i medfør af § 31, stk. 1 (en sag, der ikke tåler opsættelse)

Det påhviler derfor borgmesteren, så snart han får meddelelse om eller i øvrigt bliver klar over, at et medlems forfald må antages at strække sig over mindst 1 måned, at indkalde stedfortræderen til det førstkommende - ordinære eller ekstraordinære - møde i kommunalbestyrelsen, uanset på hvilket tidspunkt inden for forfaldsperioden dette møde måtte falde.

Om fornødent må borgmesteren herefter foretage yderligere undersøgelser og eventuelt indhente dokumentation for forfaldsgrunden. Det påhviler derefter kommunalbestyrelsen på grundlag af samtlige foreliggende oplysninger på førstkommende møde at træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede, jfr. § 15, stk. 3.

Indenrigsministeriets skrivelse af 8. juni 1983 til tilsynsrådet for Frederiksborg amt - 1.k.kt. j.nr. 1982/1131/0400-11