84.5.2. Ophør af fast vederlag ved dødsfald

06-03-1984

Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke har bemærkninger til en praksis, hvorefter det faste vederlag, der udbetales månedsvis bagud, ydes fuldt ud til og med udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er indtruffet.

Endvidere udtalt, at det faste vederlag ikke kan ydes for en længere periode. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 347 af 23. juni 1983 omfatter ikke det tilfælde, hvor et medlem afgår ved døden.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. marts 1984 til Nordjyllands amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1340-12