84.5.4. Supplerende økonomiske ydelser til amtsrådsmedlem ved varetagelse af hvervet som medlem af arbejdsmarkedsnævnet

17-05-1984

Udtalt, at der af amtskommunen hverken helt eller delvist kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til et medlem i forbindelse med varetagelsen af hvervet som medlem af arbejdsmarkedsnævnet, idet dette hverv er vederlagt (af staten), og at det tilsvarende gælder i den situation, hvor et medlem måtte give afkald på den hjemlede vederlæggelse for hvervet som medlem af arbejdsmarkedsnævnet, idet det afgørende er, om der er mulighed for at få ydet vederlag.

Endvidere udtalt, at de almindelige regler, der er fastsat med hjemmel i § 16, stk. 8, i lov om kommunernes styrelse vedrørende ydelse af befordringsgodtgørelse samt godtgørelse for fravær fra hjemstedet i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, kan finde anvendelse i det nævnte tilfælde. Indenrigsministeriet har herved lagt til grund, at der foreligger et kommunalt hverv, når indehaveren er udpeget af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd eller af kommunens beboere i henhold til bestemmelser i lovgivningen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. maj 1984 til Københavns amtskommune
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1350-6