84.5.5. Valget mellem fast vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

11-07-1984

Udtalt, at der efter lovgivningen ikke er hjemmel til at fravige bestemmelsen i § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter valget mellem at oppebære det faste vederlag eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste foretages (forud) med virkning for et regnskabsår ad gangen.

 

Indenrigsministeriets skrivelse af 11. juli 1984 til Gjern byråd
– 1. k.kt. j.nr. 1984/1352/1403-1