84.5.7. Diæter til vederlagte udvalgsformand

14-08-1984

Udtalt, at en vederlagt udvalgsformand efter § 16, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse ikke kan oppebære diæter for møder m.v. i forbindelse med hvervets varetagelse. Dette medfører, at udvalgsformanden ikke kan oppebære diæter i udvalg, kommissioner, råd, bestyrelser m.v., hvis arbejdsområde falder inden for det stående udvalgs område.

Vejledende herfor er, om udvalget, kommissionen m.v. finansierer sin virksomhed ved bevillinger inden for det stående udvalgs område, og om der foretages indstillinger m.v. til det stående udvalg, og evt. via dette til kommunalbestyrelsen. Den rækkefølge i hvilken et kommunalbestyrelsesmedlem udpeges til forskellige kommunale hverv, herunder hvervet som formand for et stående udvalg, har efter Indenrigsministeriets opfattelse ingen betydning for det rejste spørgsmål.

Endvidere udtalt, at formanden for det tekniske udvalg ikke er udelukket fra at modtage diæter for møder i beredsskabskommissionen, da denne i relation til bevilling og indstilling til kommunalbestyrelsen kan ligestilles med et stående udvalg.

Indenrigsministeriets skrivelse af 14. august 1984 til Farum byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1984/1351/0403-1