84.8.1. Spørgsmålet om, hvorvidt tilsynsmyndighedens anmodning om en udtalelse fra kommunalbestyrelsen altid skal forelægges denne i et møde

05-04-1984

Udtalt, at styrelseslovens § 31, stk. 1, også finder anvendelse i forbindelse med sager, hvori tilsynsmyndigheden anmoder kommunalbestyrelsen om en udtalelse.

Dog skal en række sager efter deres indhold ud fra hensynet til kommunalbestyrelsen eller dennes mindretal og sagens oplysning, under alle omstændigheder forelægges den samlede kommunalbestyrelse. Dette vil f.eks. gælde sager, hvor der klages over borgmesteren, hvor klagen vedrører kommunalbestyrelsens eller et udvalgs egen virksomhed, eller tilfælde, hvor der foreligger en klage fra et mindretal.

Også i sager af den nævnte karakter vil det dog kunne forekomme, at en klage er åbenbart uden grundlag eller, at besvarelse af tilsynsmyndighedens henvendelse i øvrigt er så utvivlsom, at sagen kan ekspederes af borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne.

Tilsynsmyndigheden vil dog altid efter en vurdering af sagens karakter og omstændighederne i øvrigt kunne forlange, at en anmodning om en udtalelse forelægges på et kommunalbestyrelsesmøde, idet tilsynsmyndigheden som et led i det almindelige tilsyn med kommunerne må være berettiget til at sikre, at der er tilvejebragt det fornødne grundlag for sagens rette behandling.

Såfremt tilsynsmyndigheden derfor, efter at have modtaget svar fra borgmesteren (styrelseslovens § 31, stk. 1) ud fra en vurdering af sagens karakter finder det påkrævet, at sagen forelægges den samlede kommunalbestyrelse, vil tilsynsmyndigheden kunne tilbagesende sagen til kommunalbestyrelsen med anmodning herom.

Tilsynsmyndighedens anmodning til en kommunalbestyrelse om en udtalelse må forudsætte enten, at anmodningen behandles i et kommunalbestyrelsesmøde, eller at besvarelsen foretages af borgmesteren. En besvarelse foretaget af et udvalg (udvalgsformand) eller af vedkommende fagforvaltning vil således ikke være tilstrækkelig.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. april 1984 til Ribe byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1021-2