84.8.2. Bundet mandat

25-04-1984

I forbindelse med en forespørgsel om, hvorvidt de af et byråd valgte medlemmer af skolekommissionen i en konkret sag kunne antages at have bundet mandat ved afstemninger i skolekommissionen, udtalt, at i de tilfælde, hvor en kompetence ved lov er tillagt et andet organ end kommunalbestyrelsen, er de af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer af organet efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke underkastet instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsen. Et sådant bundet mandat ville betyde et indgreb i organets selvstændige kompetence og kunne i givet fald medføre, at kompetencen i realiteten blev overflyttet til kommunalbestyrelsen.

Tilføjet, at forudsætningen for, at det kan antages, at en kommunalbestyrelses repræsentant i et styrende organ for et kommunalt fællesskab eller i organer oprettet i henhold til andre samarbejdsaftaler, hvor bl.a. kommuner er deltagere, kan antages at være undergivet instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsen, må være, enten at vedtægterne for det pågældende fællesskab eller samarbejde indeholder udtrykkelige bestemmelser herom, eller at vedkommende kommunalbestyrelse af hensyn til varetagelse af kommunens interesser udtrykkeligt har truffet beslutning om, hvorledes det pågældende medlem skal forholde sig ved afstemningen, når den pågældende sag drøftes i fællesskabsorganet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 25. april 1984 til Skjern kommunes borgmester
– 1. k.kt. j.nr. 1984/1079/1310-1