85.1.2. Medlemskab af § 17, stk. 4-udvalg - borgerligt ombud

29-01-1985

Udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt medlemskab af et særligt udvalg nedsat af kommunal bestyrelsen med hjemmel i den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, er at betragte som et borgerligt ombud, afhænger af, om det pågældende medlem i medfør af § 17, stk. 5, er pligtig til at modtage valg.

I den konkrete sag kunne en skolenævnsformand, der ikke var medlem af kommunalbestyrelsen og som af denne blev valgt til et § 17, stk. 4-udvalg, ikke påberåbe sig, at dette hverv var et borgerligt ombud, da han i medfør af § 17, stk. 5, kunne have begæret sig fritaget for medlemskab af udvalget.

Indenrigsministeriets skrivelse af 29. januar 1985 til en kommunalbestyrelse
- 1.k.kt., j.nr. 1984/1072/0605-1