85.1.9. Spørgsmål om, hvorvidt kommunalbestyrelsers ret til at få tilsendt nærmere angivet materiale finder anvendelse på arbejdsgrupper

08-02-1985

Et byrådsmedlem havde bedt Indenrigsministeriet om at genoverveje ministeriets besvarelse af en forespørgsel fra byrådet om forståelsen af § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriets besvarelse skete ved Indenrigsministeriets skrivelse af 14. september 1983, 1. k., j.nr. 1983/1072/1404-1, resumédatabasen 83.1.10.

I den nævnte skrivelse havde Indenrigsministeriet udtalt, at § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse alene fandt anvendelse på de egentlige udvalg, d.v.s. økonomiudvalget og stående udvalg, men at et byrådsmedlem dog under visse betingelser — når arbejdsgruppens indstilling er afgivet til vedkommende stående udvalg, henholdsvis økonomiudvalget — over for dette udvalg kan gøre sin ret gældende til tilsendelse af det i styrelseslovens § 20, stk. 5, nævnte materiale, herunder til at få tilsendt det af arbejdsgruppen producerede sagsmateriale.

Byrådsmedlemmet ønskede kommunalbestyrelsesmedlemmer tillagt samme ret i forhold til § 17, stk. 4-udvalg.

I denne anledning meddelte Indenrigsministeriet, at Indenrigsministeriet måtte fastholde, at § 20 i den kommunale styrelseslov efter sin placering i loven, dvs. umiddelbart efter lovens bestemmelser om økonomiudvalgets og de stående udvalgs virksomhed, alene fandt direkte anvendelse på disse udvalgs virksomhed.

Indenrigsministeriet henviste også til, at et ændringsforslag til § 20, stk. 5, om, at et kommunalbestyrelsesmedlem med de begrænsninger, der fulgte af lovgivningens regler om tavshedspligt, havde ret til at få tilsendt dagsordener, beslutningsprotokoller og efter anmodning sagsmateriale fra udvalg, der nedsættes efter § 17, stk. 1 og 4, i lov om kommunernes styrelse, i samme omfang som medlemmerne af de nævnte udvalg, var blevet nedstemt under folketingsbehandlingen af lovforslag nr. L 67. Lovforslaget lå til grund for lov nr. 210 af 16. maj 1984, se FT 1983-84, 2. samling og ændringsforslag nr. 6 til betænkningen afgivet af et mindretal.

 

Indenrigsministeriets skrivelse af 8. februar 1985 til et byrådsmedlem
- 1k.kt., j.nr. 1983/1072/1404-1