85.6.3. Om hvorvidt fristen for ændringsforslag til budgettet var overholdt, og om borgmesterens manglende udsendelse af for sent modtagne ændringsforslag

06-06-1985

En amtsrådsgruppe havde ikke fået sine ændringsforslag til årsbudgettet behandlet i
økonomiudvalget og heller ikke i amtsrådet under henvisning til, at ændringsforslagene ikke var kommet rettidigt frem. Amtsborgmesteren havde valgt efter at have modtaget ændringsforslagene ikke at udsende ændringsforslagene til økonomiudvalget
eller amtsrådet, idet det alene blev meddelt medlemmerne, at ændringsforslagene var
kommet for sent.

Et medlem af amtsrådsgruppen rettede henvendelse til Indenrigsministeriet og gjorde
gældende, at ændringsforslagene var rettidigt indleveret, og at ændringsforslagene
burde have været sendt til økonomiudvalget og amtsrådet.

Som sagen var oplyst for Indenrigsministeriet, var det på grund af modstridende oplysninger fra de to postkontorer i henholdsvis den by, hvorfra brevet med ændringsforslagene var afsendt, og den by, hvor brevet med ændringsforslagene blev modtaget,
usikkert, på hvilket tidspunkt brevet faktisk var henlagt i amtskommunens boks. Da
påstand herefter stod mod påstand, og da ministeriet ikke havde mulighed for at føre
vidner, måtte ministeriet, hvis klageren ønskede at få sagen afklaret, henvise til domstolene.

Ministeriet tilføjede, at såfremt det måtte blive fastslået, at ændringsforslaget var indgivet for sent, var det ministeriets opfattelse, at den af amtsrådet fulgte procedure ikke
ville give anledning til kritik. Det ville i den forbindelse blive tillagt vægt, at amtsrådet
i lighed med tidligere år havde besluttet, at for sent indkomne ændringsforslag ikke
ville blive tolereret, og at klageren tidligere af amtsrådet i en tilsvarende situation havde fået dette specielt tilkendegivet.

Indenrigsministeriets brev af 6. juni 1985 til et amtsrådsmedlem
- 1.k., j.nr. 1984/1071/1600-1