86.1.1. Behandling for lukkede døre af en politimesters høring i anledning af en anmeldelse for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven

24-01-1986

Udtalt, at der ikke forelå tilstrækkelige grunde til at behandle en politimesters anmodning om en udtalelse om omfanget af det af kommunen førte tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven for lukkede døre.

Sagens beskaffenhed fandtes således ikke at kunne begrunde, at den behandledes for lukkede døre i henhold til § 10, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, idet der ikke forud for sagens behandling på kommunalbestyrelsesmødet var grundlag for at antage, at debatten i anledning af politimesterens høring ville berøre andet og mere end kommunens tilsynsvirksomhed. Der måtte således ej heller under kommunalbestyrelsens forhandlinger forventes fremdraget sådanne oplysninger vedrørende produktionsforhold m.v., som den pågældende virksomhed måtte have krav på hemmeligholdelse af.

Endvidere udtalt, at den omstændighed, at udtalelsen til politimesteren skete som led i en politimæssig efterforskning, ikke i sig selv var tilstrækkeligt som begrundelse for dørlukning, idet det i sådanne tilfælde nærmere bør vurderes, om behandling af en sag for åbne døre må antages at kunne skade eller vanskeliggøre politiets efterforskning eller at kunne krænke enkeltpersoner, der som sigtede, vidner eller på anden måde er inddraget i sagen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 24. januar 1986 til en kommunalbestyrelse
– 1.k.kt. j.nr. 1984/1070/1507-2