86.1.2. Vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til sagsindsigt m.v.

26-02-1986

Udtalt, at det i forbindelse med et kommunalbestyrelsesmedlems adgang til sagsindsigt måtte anses for uden betydning, at de ønskede oplysninger (navne- og adressefortegnelser over forældre til elever på tre af kommunens skoler) ikke beroede i den centrale skoleforvaltning, når de dog forelå udarbejdet på de enkelte skoler, og der således ikke var tale om, at forvaltningen skulle bearbejde et materiale med henblik på at uddrage de ønskede oplysninger.

Videre udtalt, at den i forhold til offentlighedsloven videregående adgang til sagsindsigt, der antages at tilkomme et kommunalbestyrelsesmedlem, er knyttet til og kun kan benyttes som et led i varetagelsen af medlemshvervet. Det materiale, der begæres sagsindsigt i, må derfor vedrøre et anliggende, som vil kunne indbringes for kommunalbestyrelsen som kompetent organ.

Indenrigsministeriets skrivelse af 26. februar 1986 til et byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1985/1070/1612-1